Reuniones Informativas

Gràcies pel teu interès pel programa Young Life USA Camp. A part de donar prioritat de plaça en cas que sigui necessari, l’assistència a la reunió informativa serà de suma importància per poder conèixer tots els detalls del programa.

Gracias por tu interés en el programa Young Life USA Camp. A parte de dar prioridad de plaza en caso de que sea necesario,  la asistencia a la reunión informativa será de suma importancia para poder conocer todos los detalles del programa.

Escriu el telèfon preferent a través del qual vols que comuniquem amb vosaltres. / Escribe el teléfono preferente a través del cual quieres que comuniquemos con vosotros

Agenda Reunions / Agenda Reuniones

Marca la teva assistència a una de les següents reunions informatives / Marca tu asistencia a una de las siguientes reuniones informativas

Protecció de dades / Protección de datos

Les seves dades de caràcter personal han estat recollides d'acord amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes. Li posem en coneixement que aquestes dades es troben emmagatzemades en un fitxer propietat de FUNDACIÓ YOUNG LIFE. D'acord amb la Llei anterior, té dret a exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, limitació, oposició i portabilitat de manera gratuïta mitjançant correu electrònic a hola@younglife.org o bé a l'adreça C/ Ponent 17 1r 2a, 17820 , Banyoles, Girona.


Sus datos de carácter personal han sido recogidos de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos. Le ponemos en conocimiento que estos datos se encuentran almacenados en un fichero propiedad de FUNDACIÓN YOUNG LIFE. De acuerdo con la Ley anterior, tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, limitación, oposición y portabilidad de manera gratuita mediante correo electrónico a hola@younglife.org o bien en la dirección C/ Ponent 17 1º 2ª, 17820, Banyoles, Girona.

Iniciar chat
Hola, bienvenido a YL 👋
¿En qué podemos ayudarte?